Heb je wel eens de CV (= Curriculum Vitae = (beschrijving van) de levensloop van Jezus Christus en wat voor gevolgen zijn levensstijl had en heeft vandaag de dag.

E20140702 CV Jezusncyclopedie
De Encyclopædia Britannica is de oudste en meest prestigieuze Engelstalige encyclopedie. De artikelen hierin worden beschouwd als accuraat, betrouwbaar en goed geschreven. Deze  Encyclopedie  heeft 20.000 woorden nodig om de persoon van de Here Jezus Christus te beschrijven. Dat neemt meer ruimte in dan de beschrijving van de filosoof Aristoteles, Julius Caesar, Boeddha, Confucius, Mohammed of Napoleon Bonaparte. Wie is die Jezus toch??

Boek schrijven
Hoewel Jezus zelf nooit een boek schreef, zijn over hem bibliotheken vol geschreven. Ook buiten de Bijbel zijn er zeer oude bronnen die over hem schreven. Klassieke schrijvers, als Flavius Josephus, Tacitus, Suetonius en Plinius de jongere uit de eerste eeuw, hebben over Jezus bericht. Historisch is dus niet te ontkennen dat Jezus inderdaad geleefd moet hebben.

Geboorte
Zijn komst was al eeuwen voor zijn geboorte door veel profeten nauwkeurig aangekondigd. Zelf beweert hij dat hij zelfs al vóór David, ja vóór Abraham er was. Ruim tweeduizend jaar geleden werd hij tegen de normale natuurwetten in geboren uit een maagd. Maria werd in een uithoek van het Romeinse Rijk zijn ongehuwde moeder. Net als zijn voorvader koning David, werd hij in Bethlehem geboren. Hij werd als baby in een wieg, nou ja een andermans voerbak gelegd en leefde in armoede. Toen een koning (Herodes) van zijn geboorte hoorde, beefde hij voor deze baby, want hij zag in hem zijn gevreesde concurrent. Daarom was deze baby met zijn ‘ouders’ noodgedwongen al vroeg een vluchteling en asielzoeker in Egypte.
De westerse samenleving heeft besloten zijn geboorte als begintijd van de jaartelling te bepalen. Later groeide hij op in het verborgene van het onbelangrijke en beruchte gehucht Nazareth. Toen hij pas twaalf jaar was, deed hij, die niet gestudeerd had, de geleerden versteld staan.

Onbekend en ongeliefd
Tot ongeveer zijn dertigste werkte hij waarschijnlijk in een gewone timmermanswerkplaats en was daarna drie jaar rondreizend prediker, zonder een hoge functie te bekleden. Hij had nauwelijks bezittingen noch invloedrijke relaties. Hij was ongetrouwd en stichtte geen gezin. Zijn familie bestond uit onopvallende mensen die evenmin een bijzondere opleiding genoten hadden. Zijn halfbroers en dorpsgenoten verklaarden hem voor gek, verwierpen hem en schaamden zich voor hem. Hij werd gerekend onder de daklozen. Zijn populariteit duurde maar kort, want de publieke opinie keerde zich tegen hem, ja zelfs zijn beste vrienden lieten hem in de steek. Een van hen verloochende hem en een ander heeft hem voor geld verraden.

Opvallende acties
Opvallend veel conflicten had hij met de religieuze leiders. Hij was beslist geen diplomaat, maar hekelde huichelarij fel. Hij trad zelfverzekerd met moed en wijsheid op, was heldhaftig en tegelijk ook liefdevol. Hij kon woedend worden, schaamde zich op de begrafenis van een vriend niet voor zijn tranen en kende zelf angst voor de dood. Hij stak het meer van Galilea over in een andermans boot. Hij reed op een geleende ezel en werd als een bevrijder binnen gehaald.

Gratis genezing
Volwassen geworden heerste hij over de natuurwetten. De wind, de zwaartekracht, ja ook demonen moeten hem gehoorzamen. Hij genas gratis ontelbare mensen zonder medicijn en vroeg dus geen betaling voor zijn diensten. Jezus stierf als dokter voor onze ziekten. Hij doodde niet, maar wekte wel mensen uit de dood op. Hij roofde niet, maar deelde uit.

Zonde hater
Hij zette liefde en bewogenheid om in daden. Hij kwam niet om zich te laten dienen zoals bijna alle wereldheersers, maar om zelf te dienen als een slaaf. Hij bleef ongehuwd. Hij discrimineerde vrouwen niet, maar achtte vrouwen van grote waarde. Hij doorbrak een taboe in die tijd, door in het openbaar met vrouwen te praten.  Hij wist zowel zondaars (hoeren en tollenaars (dieven) lief te hebben, maar tegelijk de zonde te haten. Kort na zijn opstanding uit de dood vertoonde hij zich het eerst aan vrouwen. Voor kinderen had hij ook aandacht. Hij kwam op voor zwakken in de samenleving en stelde machtsmisbruik aan de kaak. Hij gaf zelf het volmaakte voorbeeld, sprak met gezag, had veel pretenties en liet zich aanbidden. Vooral verkondigde hij het koninkrijk van God en verwees vaak naar zijn Vader als zijn zender.

Martelwerktuig als overwinningssymbool
Hij daagde mensen tevergeefs uit hem te overtuigen van zonde. Zijn rechter, Pilatus, verklaarde hem drie keer onschuldig. Hij was inderdaad een weldoener, maar stierf toch als een misdadiger aan het kruis, omdat hij beweerde (de zoon van) God en de Messias te zijn. Hij stierf niet een heldendood, maar een vernederende marteldood samen met twee criminelen. Op het  kruis stond in drie talen spottend zijn claim of beschuldiging geschreven: ‘Jezus de Nazarener, koning van de Joden’. Hij kende zijn eigen levenseinde van te voren en had dit herhaaldelijk aangekondigd. Uit liefde legde hij bewust en vrijwillig zijn leven af,. Toch lieten zelfs zijn beste vrienden hem in de steek. Zijn kruis, in feite een gruwelijk Romeins martelwerktuig, is het wereldberoemde symbool of herkennings- en overwinningsteken van het christendom geworden. Door zelf in plaats van zondige mensen te sterven kon hij, als de zondeloze, zonden vergeven. Alleen God mocht echt zonden vergeven. Jezus ontfermde zich over zijn beulen en overleefde zijn moordenaars.

Keerpunt in de geschiedenis
Hij werd begraven in een graf van een ander en kreeg dus geen koninklijke uitvaart. Zijn lege graf, zijn opstanding uit de dood, blijkt volgens onderzoekers nota bene  het best bewezen feit en keerpunt uit de geschiedenis te zijn. Ontelbaar veel getuigen hebben hem kort na zijn opstanding zelf gezien, zelfs 500 mensen tegelijk. Hij is sinds zijn opstanding tot nu toe de allerberoemdste Jood.

Isa
In onze tijd dromen opvallend veel Islamieten over hem onverwachts. In de koran komt Jezus (Isa) ruim 90 keer voor, Mohammed vijf keer, en wordt niet als de profeet maar wel als een heel belangrijke profeet geëerd.

Leraar
Hij heeft nooit een school gesticht, trok wel slechts drie jaar met twaalf stagiairs op en heeft nu zo’n miljard leerlingen (discipelen). In zijn naam en door hem geïnspireerd trokken zijn volgelingen de wereld in om medisch werk te verrichten, scholing te geven, ontwikkelingshulp te bieden, hoop te geven, enz. Anderen beriepen zich onterecht op zijn naam en veroorzaakten helaas veel ellende.

Geweldloos
Hij heeft nooit een leger geformeerd, rekruteerde geen enkele soldaat, vocht nooit met wapens en riep daartoe ook nooit op. Toch heeft geen veldheer ooit over meer vrijwilligers beschikt dan hij. Meer vijanden gaven zich aan hem over dan welk ander leger ook. Vijanden, tegenstanders en loochenaars (iemand die de waarheid van iets ontkent) bleef hij behouden. Telkens laaien de discussies op wie hij nu eigenlijk was en wat hij wilde. Door verschillende visies op Jezus Christus gaan Jodendom, maar ook Islam en christendom uit elkaar.

Gebroken harten genezen
Niemand heeft zoveel mensen van alle culturen en generaties zo ingrijpend veranderd als hij. Hij heeft nooit een psychiatrische praktijk uitgeoefend, maar heeft meer gebroken harten genezen dan alle psychiaters en psychologen bij elkaar.

Rustdag
Wekelijks is er dankzij hem een rustdag die meer mensen naar de kerken trekt om hem te eren, dan sporters naar een stadion. De westerse maatschappij heeft vijf feesten en acht vrije dagen aan hem te danken. Hij heeft nooit opdracht gegeven tot de bouw van kerken, maar de kerkgebouwen aan hem gewijd, van kleine tot kolossale, zijn ontelbaar.

Benaming
Allerlei namen zoals Christian, Chris, Christien, Christina, Christiana, zijn naar hem vernoemd. Het kledingmerk Gsus (uitspreken als het Engelse “Jesus”) met een logo dat lijkt op de doornenkroon die Jezus droeg, wil meeliften op de bekendheid van Jezus. Van de 20.000 roepnamen horen we er telkens maar één als stopwoord: “Jezus!”, met verbasteringen als jassis, jeetje, jemig, enz. Opvallend dat zogenaamde ongelovigen toch vaak deze naam gebruiken als stopwoord of vloek. Zijn naam en faam worden steeds verder verspreid over de hele wereld.

Terugkomst
Volgens de bijbel wordt hij door engelen erkend en door de duivel gevreesd. Hij verliet deze wereld niet vol met wraakzucht met een gebalde vuist, maar met zegenende handen en heeft beloofd met macht en majesteit als de Messias terug te komen op de Olijfberg. Ondertussen beweren christenen dat hij in hun hart leeft.

Marteldood
Elk jaar sterven er wereldwijd zo’n 165.000 mensen op gewelddadige wijze (martelaren dus), juist omdat zij in deze eeuwige en onbeperkte Jezus geloven. Zij geloven dat hij nog steeds leeft en actief is. Door deze grote groep martelaren zou je een geweldige antireclame voor het christendom verwachten, maar juist waar de vervolging het felst is, blijkt telkens zijn aanhang het meest toe te nemen. Zo is zijn aanhang van een kleine Joodse sekte tot de grootste wereldgodsdienst niet uitgeroeid, maar uitgegroeid.

Muziek en film
Geen enkel lied heeft hij geschreven, maar toch heeft hij ongelofelijk veel stof geleverd voor dichters en componisten, en worden deze liederen in klassieke tot moderne stijlen door miljoenen mensen eeuwenlang gezongen. Ook andere kunstenaars zoals beeldhouwers en schilders zijn door hem geïnspireerd tot wereldberoemde kunst. Bovendien zijn zo’n honderd films over hem gemaakt. Ruim 144 namen en titels typeren en sieren hem.

Enkele beroemdheden schreven wel over deze Jezus:

Napoleon, die half Europa in de oorlog meevoerde, schreef bijvoorbeeld aan het einde van zijn leven in zijn dagboek: ‘Ik heb met al mijn  legers en generaals in een kwart eeuw niet eens één continent aan mij kunnen onderwerpen. En deze Jezus overwint zonder wapengeweld al duizenden jaren lang volken en culturen.’

Pasteur, de Franse arts en natuurwetenschapper, formuleerde het zo: ‘In de naam van de wetenschap proclameer ik, dat Jezus Gods Zoon is. Mijn wetenschappelijk denken, dat grote waarde hecht tussen oorzaak en verband, verplicht mij gewoon om dat te erkennen. Mijn behoefte om te aanbidden vindt in Hem zijn volledige bevrediging.’

Hij daagt elk mens uit persoonlijk antwoord te geven op de vraag wie Jezus is. Wie was toch deze man met zo’n vreemde geschiedenis en grote invloed en pretenties?? Er zijn slechts drie mogelijkheden: Jezus was
1. òf volkomen krankzinnig, gestoord, psychopaat of gek.
2. òf doortrapt slecht, een sluwe bedrieger en misleider.
3. òf inderdaad wie / wat hij beweerde te zijn.

Welk antwoord kies jij?!

Er zijn internetcursussen als je meer wil weten over Jezus www.ikzoekgod.nl of www.waaromjezus.nl of je kan naar de Alpha cursus gaan die meer uitleg geeft over het Christelijk geloof.

Reageren